Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

 

Akademickie Centrum Badań. Ex-Centrum Olgi Tokarczuk oraz Zakład Historii Dawnej Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej UWr serdecznie zapraszają do udziału w seminarium badawczym Tematy ekscentryczne w literaturze i kulturze.

Wydarzenie odbędzie się w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Nankiera 15b) oraz zdalnie (na platformie MS Teams) w dn. 7 grudnia 2022 r.

Link do streamingu znajduje się poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTc4OGM4YjUtY2E4OC00YTA3LThkMzktYmI1OWE5MGIwOTgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%221de0e1e3-c85a-4e86-a762-c352ecd2c2b7%22%7d

Do spotkania można dołączyć również za pośrednictwem kodu QR, który zawarty jest na plakacie.

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu objęła patronatem kulturalnym seminarium badawcze.