Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-01-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

 

Treści niedostępne:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i obrazków
 • niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
 • niektóre hiperłącza nie mają nadanych tytułów

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Data ostatniego przeglądu deklaracj: 2023-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Skróty klawiaturowe

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: ; Tel.: 71 3352-204. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Budynek Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu jest częściwo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. 

 • Biblioteka nie dysponuje  miejscami parkingowymi. W pobliżu można korzystać z publicznych miejsc parkingowych opisanych poniżej.
 • Można wejść z psem asystującym.
 • Wejście do budynku jest utrudnione przez stopień i ciężkie żelazne drzwi wejściowe otwierane siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje się pomieszczenie (tzw. wiatrołap) o wymiarach 2,25 x 2,30 m, pozwalający na swobodne manewrowanie wózkiem; następnie drzwi z małym progiem i dalej dostęp do szerokiego holu głównego.
 • Z holu głównego jest dostęp do windy osobowej. Winda przemieszcza się na wszystkich kondygnacjach przeznaczonych dla odwiedzających. W windzie nie ma informacji głosowej.
 • W holu znajdują się Punkt Zapisu i Informacja Bibliograficzna oraz miejsca spoczynku.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz on-line za pomocą usługi MIGAM
 • Ogólny plan budynku znajduje się przy wejściu i w windzie. Na klatce schodowej są plany poszczególnych pięter. Brak planów tyflograficznych.
 • Brak kontrastowych tabliczek z numerami pokoi i pięter budynku.
 • Korytarze i schody nie są obecnie wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność. Na korytarzach na piętrach oraz na schodach jest wykładzina.
 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne.
 • Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 71 3352-204
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, ul. Rynek 58, 50-116 Wrocław.
 • wysłać e-mail na adres:
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania 8:00-15:00

Jak do nas trafić? 

Wskazówki dotyczące lokalizacji i wejscia do Biblioteki, komunikacji miejskiej, przystanków i miejsc parkingowych. 

Wejście główne do biblioteki znajduje sie na północnej pierzei Rynku. Przylegająca do zabudowań nawierzchnia chodnika otaczająca Rynek (również wzdłuż frontu i wejścia do biblioteki) jest wyłożona  tzw szplikostradą. Szpilkostrada jest zbudowana z ułożonych ręcznie kostek granitowych, specjalnie przyciętych, między którymi szczeliny wypełniono zaprawą. Nawierzchnia jest więc równa i bezpieczna. Dzięki niej trakt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach, ale także rodziców z wózkami dziecięcymi i osób na wysokich obcasach. Należy jednak pamietać, że w okresie wiosenno - letnio - jesiennym korzystanie z tej części nawierzchni może być mocno ograniczone przez ogródki restauracji i pubów.

Wejście do budynku jest utrudnione przez stopień i ciężkie żelazne drzwi wejściowe otwierane siłą mięśni. Po prawej stronie drzwi znajduje się przycisk dzwonka - można go użyć jeśli wejście do środka wymaga pomocy. Za drzwiami wejściowymi znajduje się pomieszczenie (tzw. wiatrołap) o wymiarach 2,25 x 2,30 m, pozwalający na swobodne manewrowanie wózkiem; następnie drzwi z małym progiem i dalej dostęp do szerokiego holu głównego.

Poniżej zamieszczamy informację o trasach z wybranych punktów (przystanki, miejsca parkingowe) oraz linki do tras w Google Maps.

Przystanki 

Przystanek "Wita Stwosza", tramwaje 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 20: Google Maps.

 • Kieruj się Szewska na południe w stronę Wita Stwosza - 57 m, skręć w prawo w Wita Stwosza - 90 m, dalej prosto po Rynek - 160 m. Miejsce docelowe będzie po prawej stronie.

Przystanek "Świdnicka", tramwaje 3, 5, 10, 11, 12, 13, 18 i autobusy K, 110, 245, 253, 602: Google Maps.

 • Kieruj się Kazimierza Wielkiego na wschód w stronę Świdnicka - 21 m, skręć w lewo w Świdnicka - 190 m, skręć w lewo w Oławska - 10 m, skręć w prawo w Rynek - 160 m, skręć w lewo, pozostając na Rynek - 160 m.. Miejsce docelowe będzie po prawej stronie. 

Przystanek "Zamkowa", tramwaje 3, 10, 11, 12, 13, 18: Google Maps. 

 • Kieruj się Kazimierza Wielkiego na zachód - 13 m, przejdź przejściem dla pieszych - 37 m, skręć w prawo w Eugeniusza Gepperta - 93 m, kontynuuj wzdłuż Plac Solny - 93 m, dalej prosto po Rynek - 150 m, skręć w prawo, pozostając na Rynek - 25 m. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie.

Przystanek "Rynek",tramwaje 3, 10, 12, 13, 18 i autobusy D, K, 110, 243, 245, 247, 248, 253, 255, 257, 259, 602: Google Maps. 

 • Kieruj się Kazimierza Wielkiego na południe w stronę Świętego Antoniego - 84 m, Przejdź przejściem dla pieszych, korzystaj ze schodów - 260 m, Lekko w lewo w Rynek - 150 m, Skręć w prawo, pozostając na Rynek - 25 m. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie.

Przystanek "Rynek", tramwaje 4, 6, 7: Google Maps. 

 • Kieruj się Kazimierza Wielkiego na północ w stronę Ruska - 110 m, skręć w prawo w Ruska - 38 m, kontynuuj wzdłuż Białoskórnicza - 140 m, skręć w prawo w Świętego Mikołaja - 250 m, skręć lekko w prawo w Rynek - 37 m. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie.

Przystanek "Uniwersytet Wrocławski", tramwaje 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12: Google Maps. 

 • Kieruj się Grodzka na południowy zachód w stronę Most Pomorski - 57 m, skręć w lewo w Odrzańska - 270 m, skręć w lewo w Rynek - 38 m. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie.

 

Miejsca parkingowe

Biblioteka nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi. Najbliższe publiczne  miejsca parkingowe znajdują sie przy ul. Kiełbasniczej i na pl. Solnym. Proponowane trasy piesze z tych lokalizacji do siedziby biblioteki przebiegają w obrębie gęstej zabudowy otaczającej rynek, powierzchnia ulic i chodników jest wyłożona kostką lub płytą chodnikową.

Ul. Kiełbaśnicza, parking przy ścianie kościoła św. Elżbiety: Google Maps.

 • Aby dotrzeć do biblioteki z ul. Kiełbaśniczej kieruj się na południe w stronę Świętego Mikołaja, nastepnie skręć w lewo w Świętego Mikołaja, potem skręć lekko w prawo w Rynek. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. 

Pl. Solny, parking przy ścianie kościoła św. Elżbiety: Google Maps.

 • Aby dotrzeć do biblioteki z pl. Solnego kieruj się na północ w stronę ul. Ruskiej, następnie skręć w prawo pozostając na Placu Solnym, a potem w lewo w Rynek. Idź prosto w kierunku fontanny. Miejsce docelowe to kamienica znajdująca się w tej samej osi tuż za nią.