Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

I. Postanowienia ogólne

 1. Ze zbiorów i usług Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych uzyskuje się na podstawie imiennej karty bibliotecznej. Karta biblioteczna upoważnia do korzystania z wszystkich udostępnianych zbiorów, usług i urządzeń Biblioteki.
 3. Wszyscy użytkownicy Biblioteki zobowiązani są do pozostawiania w szatni okryć wierzchnich, toreb, teczek, plecaków, dużych paczek itp. Korzystanie z szatni jest bezpłatne.
 4. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz prowadzenia działalności handlowej oraz samowolnego roznoszenia, nalepiania bądź pozostawiania ulotek i innych materiałów reklamowych.
 5. Pracownicy biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez czytelników na terenie Biblioteki.
 6. W Bibliotece funkcjonuje dobrowolny fundusz czytelniczy, w całości przeznaczony na zakup nowości wydawniczych.

II. Rejestracja użytkowników 

 1. Zapis do Biblioteki jest bezpłatny. 
 2. W celu dokonania zapisu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpisać zobowiązanie do przestrzegania postanowień regulaminów obowiązujących w Bibliotece. 
 3. Osoby niepełnoletnie zapisuje opiekun prawny. 
 4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej, czytelnik wnosi opłatę w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) za wydanie nowej karty. 
 5. W przypadku zużycia karty wywołanego długotrwałym jej użytkowaniem lub w przypadku zmiany nazwiska, czytelnikowi przysługuje bezpłatna wymiana karty. 
 6. W przypadku zwrotu karty bibliotecznej przez czytelnika, Biblioteka nie zwraca opłaty pobranej za jej wydanie. 
 7. Czytelnik zobowiązany jest do zgłoszenia zmiany nazwiska oraz miejsca zamieszkania. 
 8. Konto czytelnika ważne jest przez rok od momentu zapisu. Po tym czasie czytelnik zobowiązany jest do uaktualnienia danych osobowych.

III. Udostępnianie na zewnątrz

 1. W każdym dziale Biblioteki można wypożyczyć 10 egzemplarzy zbiorów (z wyjątkiem gier planszowych których można wypożyczyć 2 egzemplarze), przy czym całkowita liczba wypożyczeń  nie może przekroczyć 30 egzemplarzy.
 2. Książki, nuty, audiobooki, kasety magnetofonowe, płyty analogowe oraz płyty CD do nauki języków obcych można wypożyczyć na okres 1 miesiąca i prolongować o maksymalnie 60 dni.
 3. Płyty CD, DVD, DVD Blu Ray, edycje elektroniczne typu Playway oraz gry planszowe można wypożyczyć na 14  dni i prolongować o maksymalnie o 14 dni.
 4. Biblioteka Pupularnonaukowa nie wypożycza książek wydanych przed 1946 rokiem.
 5. Prolongacie nie podlegają egzemplarze zamówione przez innych czytelników.
 6. Prolongaty można dokonać w Bibliotece osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem Internetu. Konto użytkownika jest dostępne na stroniekatalogu elektronicznego.
 7. Za przekroczenie terminu zwrotu zbiorów Biblioteka pobiera opłaty w wysokości:
  1. za przetrzymanie książek, audiobooków, kaset magnetofonowych, płyt analogowych oraz płyt CD do nauki języków obcych  0,15 zł za dzień,
  2. za przetrzymanie płyt CD i DVD, DVD Blu Ray, edycji elektronicznych typu Playway oraz gier planszowych 1 zł za dzień,
  3. opłaty określone w punktach a. i b. są powiększone o koszty wysyłki zawiadomień.
 8. Dział Pracy z Dziećmi nie nalicza opłat za przetrzymanie zbiorów osobom niepełnoletnim.
 9.  Jeżeli termin zwrotu wypożyczonych zbiorów przypada na dzień zamknięcia Biblioteki, użytkownik ma obowiązek oddania zbiorów pierwszego dnia pracy Biblioteki następującego po tym terminie. Każdy kolejny dzień, z pominięciem dni zamknięcia Biblioteki, wliczany jest do opłaty określonej w ust. 7.
 10. Każde zobowiązanie finansowe na koncie czytelnika, bez względu na jego wartość, powoduje natychmiastową blokadę konta i dostępu do wszystkich usług bibliotecznych.
 11. Odblokowanie konta następuje po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki. Wtedy użytkownik może ponownie korzystać z usług bibliotecznych.
 12. Użytkownikom, którzy podczas zapisu podali adres poczty elektronicznej, Biblioteka przed upływem terminu zwrotu materiałów wysyła powiadomienie o terminie zwrotu. Powiadomienia mają charakter pomocniczy oraz informacyjny, a ich  niedostarczenie do skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika nie stanowi podstawy do obniżenia bądź anulowania nałożonej opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.
 13. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wpisania do Krajowego Rejestru Długów tych czytelników, którzy w wyznaczonym terminie nie wniosą opłat z tytułu kar za uszkodzenie, zniszczenie, zagubienie lub nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, a także prawo dochodzenia wobec nich swoich roszczeń na drodze sądowej. Termin wymagalności opłaty wynosi 14 dni od dostarczenia wezwania do zapłaty.
 14. Użytkownik Biblioteki może zamówić zbiory drogą elektroniczną. Liczba zamówień kierowana do jednego działu nie może przekroczyć 10, a maksymalna liczba zamówień z Biblioteki 30.  Zamawiać można egzemplarze wypożyczone i aktualnie znajdujące się na półkach.
 15. Zamówione egzemplarze należy odebrać w ciągu 3 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie traci ważność.
 16. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o terminie odbioru zamówionych zbiorów na własne czytelnicze konto internetowe lub e-mailem jeśli podał swój adres mailowy.
 17. Katalog Biblioteki jest dostępny pod linkiem: katalog elektroniczny.
 18. Konto czytelnika zawiera informacje o bieżących wypożyczeniach, zamówieniach i karach oraz umożliwia zamawianie zbiorów.
 1. Czytelnik może zwrócić zbiory w siedzibie biblioteki lub poprzez wrzutnię znajdującą się na zewnątrz. Zwrotowi poprzez wrzutnię nie podlegają gry planszowe. 

IV. Udostępnianie na miejscu

 1. W działach biblioteki znajdują się wyodrębnione i specjalnie oznaczone zbiory przeznaczone do udostępniania na miejscu.
 2. W celu skorzystania z tych zbiorów czytelnik zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej dyżurującemu bibliotekarzowi.
 3. Wybrane samodzielnie przez czytelnika materiały biblioteczne należy zgłosić, a po wykorzystaniu oddać dyżurującemu bibliotekarzowi. Czytelnik nie może samodzielnie odkładać zbiorów na półkę.
 4. Książki, czasopisma i dokumenty życia społecznego przechowywane w magazynach  są udostępniane w Bibliotece Pupularnonaukowej po uprzednim złożeniu zamówienia.
 5. Zamówione egzemplarze zbiorów bibliotecznych należy odebrać w ciągu 3 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie traci ważność.
 6. Realizowanie zamówień z magazynu kończy się na 10 minut przed zamknięciem Biblioteki. Zamówienia złożone po tym czasie będą realizowane następnego dnia.
 7. Książki i czasopisma wydane przed rokiem 1946 oraz czasopisma oprawne o sygnaturze „C”, wydane przed rokiem 1971 nie są udostępniane do kserowania.

V. Udostępnianie czytników e-booków

 1. Czytniki e-booków można wypożyczyć w Fonotece.
 2. Z usługi wypożyczania e-czytników mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające kartę biblioteczną DBP we Wrocławiu.
 3. Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 1 miesiąca, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu o maksymalnie 60 dni, pod warunkiem, że nie został zamówiony przez innego użytkownika.
 4. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.
 5. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu czytnika wynosi 1 zł za dzień.
 6. Przy wypożyczaniu e-czytników korzystający zobowiązany jest do podpisania oświadczenia.
 7. Użytkownik Biblioteki może za pomocą serwisu www.dzb.pl złożyć zamówienie na czytnik. Informacja o stanie realizacji zamówienia jest dostępna na bieżąco na internetowym koncie czytelnika.
 8. Zamówiony czytnik powinien być odebrany w ciągu 3 dni; po upływie tego terminu czytnik może być wypożyczony innemu użytkownikowi.
 9. Przed zwrotem czytnika użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie plików i oddania urządzenia w takim stanie, w jakim go wypożyczył.
 10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów wykorzystanych na czytnikach przez użytkowników.
 11. Biblioteka może zablokować czytnik w wypadku podejrzenia o jego wykorzystaniu niezgodnego z regulaminem. Zablokowane urządzenie jest niezdatne do użycia.

VI. Udostępnianie kodów dostępu do platform e-zasobów

 1. Kody dostępu do platform e-zasobów (np.: Legimi, IbukLibra) wydaje się odbiorcom osobiście.
 2. Prawo do pozyskania kodu mają osoby powyżej 7 roku życia, zapisane do biblioteki, nie posiadające nieuregulowanych zobowiązań, w tym nie zapłaconych kar i/lub przetrzymanych zbiorów.

VII. Wypożyczenia międzybiblioteczne  

 1. Zasady funkcjonowania wypożyczalni międzybibliotecznej reguluje oddzielny Regulamin

VIII. Informacja katalogowa i bibliograficzna

 1. Na prośbę czytelnika pracownicy Działu Informacji Naukowej wykonują:
  1. zestawienia bibliograficzne w oparciu o dostępne w Bibliotece źródła informacji,
  2. kwerendy tematyczne w oparciu o zbiory własne,
  3. skany dokumentów na użytek własny czytelnika zgodnie z zasadami prawa autorskiego.
 2. Zamówienia można składać telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio u dyżurującego bibliotekarza.
 3. Czas realizacji zamówienia określa bibliotekarz przyjmujący zlecenie.

IX. Korzystanie z Internetu

 1. Czytelnicy mogą korzystać z sieci WiFi dostępnej w bibliotece.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie sieci do prowadzenia działalności gospodarczej, realizacji celów niezgodnych prawem oraz wchodzenie na strony obsceniczne lub obraźliwe,  propagujące przemoc, obrażające uczucia innych (np. o charakterze rasistowskim).

X. Postanowienia porządkowe

 1. W bibliotece nie mogą przebywać osoby:
  1. będące w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
  2. zachowujące się w sposób stanowiący zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych użytkowników oraz pracowników biblioteki,
  3. nie respektujące norm i zasad zachowania w miejscach publicznych w sposób uwłaczający godności osobistej pracowników i użytkowników biblioteki bądź ograniczających i prawo do swobodnego korzystania z kolekcji i usług biblioteki lub realizowania obowiązków zawodowych,
  4. nie zachowujące elementarnych zasad higieny osobistej.
 2. W bibliotece obowiązuje zakaz:
  1. palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów,
  2. naruszania ciszy i porządku, w szczególności prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy w czytelniach oraz działach  z częścią do korzystania ze zbiorów na miejscu,  
  3. wprowadzania pojazdów, z wyłączeniem wózków inwalidzkich,
  4. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów asystentów na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  5. wnoszenia i spożywania posiłków oraz napojów,
  6. wykorzystywania dostępu do Internetu w celu otwierania stron zawierających pornografię, przemoc, propagujących rasizm, a także naruszających obowiązujące normy społeczne.
 3. Osoby przebywające w bibliotece obowiązuje:
  1. pozostawienie w szatni wierzchnich okryć, parasoli oraz innych rzeczy, w szczególności bagażu, toreb i teczek,
  2. zajmowanie miejsc w działach zgodnie ze wskazaniem dyżurnego bibliotekarza,
  3. poszanowanie udostępnianych zbiorów. W szczególności zakaz wyrywania lub wycinania kart, uszkadzania opraw, robienia podkreśleń i notatek na zbiorach,
  4. korzystanie ze zbiorów w sposób nie prowadzący do obniżenia ich stanu technicznego i sanitarnego (zabrudzenia, zagniecenia itp.),
  5. wykorzystywanie stanowisk komputerowych wyłącznie w celach związanych z działalnością statutową biblioteki, w szczególności z dostępem do wiedzy i informacji,
  6. poszanowanie mienia bibliotecznego.
 4. W przypadku naruszeń regulaminu dyżurni bibliotekarze mają prawo wezwać czytelnika w szczególności do:
  1. bezzwłocznego zaprzestania naruszeń,
  2. zwrotu udostępnionych zbiorów,
  3. opuszczenia terenu biblioteki.
 5. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy naruszenia Regulaminu przez czytelnika, dyżurni bibliotekarze mają prawo do zablokowania jego karty czytelniczej.
 6. W przypadku braku pozytywnej reakcji na wezwania, o których mowa w pkt.4, dyżurny bibliotekarz lub portier mają prawo zwrócić się z prośbą o interwencję do pracownika ochrony biblioteki, straży miejskiej lub policji.
 7. W przypadkach, o których mowa w pkt.1, a także w wypadku powtarzających się naruszeń Regulaminu, określonych w pkt. 2-3, dyrektor biblioteki ma prawo, w ciągu 7 dni od daty zdarzenia, podjąć decyzję o odebraniu czytelnikowi prawa do korzystania z biblioteki na okres od 3 miesięcy do 3 lat. Decyzja określa okres na jaki czytelnik utracił prawo do korzystania z biblioteki, zawiera uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.

XI. Postanowienia końcowe 

 1. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące Biblioteki czytelnicy mogą składać w sekretariacie Biblioteki od poniedziałku do piątku, w godzinach  9.00 - 15.00.
 2. Sprawy szczegółowe, nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, rozstrzyga  dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14.

XII. Wysokość opłat za zgubienie, zniszczenie lub  uszkodzenie książek oraz innych materiałow bibliotecznych.

 1. Zagubione dokumenty wyceniane są według realnej wartości.
 2. Opłata z tytułu zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych wydanych przed 1996 rokiem, wynosi nie mniej niż 30,00zł.
 3. Bibliotekarz ma prawo do sprawdzenia kompletności gry planszowej w ciągu 2 dni od jej zwrotu. W razie stwierdzenia braków może skontaktować się z czytelnikiem mejlowo lub telefonicznie w celu ich wyjaśnienia.
 4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia całej gry czytelnik jest zobowiązany odkupić egzemplarz gry lub wpłacić kwotę rynkową. W przypadku braku danej pozycji na rynku czytelnik dostarcza grę planszową wskazaną prze bibliotekarza.
 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia elementu gry czytelnik jest zobowiązany dostarczyć go we własnym zakresie lub wpłacić kwotę rynkową gry.

 

Wrocław dnia 27.11.2023 r.