Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

Wypożyczenia międzybiblioteczne dla bibliotek i instytucji realizowane w oparciu o zbiory
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

 1. Prawo do zamówień międzybibliotecznych mają biblioteki i instytucje kultury z kraju i z zagranicy.
 2. Ze względu na wymóg ochrony zbiorów Biblioteki nie wypożycza się na zewnątrz:
  1. egzemplarzy archiwalnych,
  2. egzemplarzy unikatowych, szczególnie chronionych i uszkodzonych,
  3. materiałów dużego formatu,
  4. wydawnictw wydanych przed rokiem 1951,
  5. czasopism,
  6. dokumentów życia społecznego.
  • Wszystkie te materiały udostępnia się w Czytelni DBP.
 3. Biblioteka realizuje rewersy tradycyjne – kartkowe (z pieczęcią instytucji zamawiającej), mailowe przesyłane na adres oraz rewersy elektroniczne, których wzór można pobrać ze strony Biblioteki Narodowej.
 4. Jeżeli DBP nie posiada zamówionych materiałów bibliotecznych, odsyła nie zrealizowane rewersy do bibliotek uczestniczących bezpośrednio w wypożyczeniach międzybibliotecznych, zamieszczając na nich adnotację o przyczynie nie wykonania zamówienia.
 5. Biblioteka wykonuje nieodpłatnie usługi reprograficzne (ksero i skany) z dzieł lub artykułów czasopism. Zgodnie z ustawą „O prawach autorskich i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. wykonuje się odbitki kserograficzne fragmentów materiałów bibliotecznych przeznaczonych do użytku własnego czytelnika.
 6. Dzieła wypożyczone z DBP mogą być udostępniane wyłącznie w czytelni biblioteki zamawiającej.
 7. DBP wypożycza dzieła na okres pierwszego miesiąca, z wyjątkiem zbiorów muzycznych i filmowych, które wypożycza na okres 7 dni. Okres ten może być przedłużony w uzasadnionych przypadkach na wniosek biblioteki zainteresowanej, złożony przed upływem terminu zwrotu. W razie nie zwrócenia dzieł w terminie, DBP wysyła upomnienie (monit), na które biblioteka przetrzymująca, obowiązana jest natychmiast odpowiedzieć. Brak odpowiedzi spowoduje wstrzymanie wypożyczeń ze zbiorów DBP.
 8. Prośbę prolongaty na udostępnione zbiory można przesłać pocztą, e-mailem lub uzgodnić telefonicznie.
 9. W wypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia dokumentu wypożyczonego z DBP, biblioteka wypożyczająca zobowiązana jest do zwrotu innego egzemplarza o tym samym tytule i tego samego wydania.
 10. W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań biblioteka wypożyczająca winna uiścić ekwiwalent pieniężny, stanowiący antykwaryczną wartość dzieła zagubionego lub znacznie uszkodzonego.
 11. Do czasu zwrotu wypożyczonego dokumentu lub uiszczenia ekwiwalentu wstrzymuje się wypożyczenie ze zbiorów DBP do biblioteki zamawiającej.
 12. Materiały biblioteczne przesyłane przesyłką pocztową należy odpowiednio zabezpieczyć przed zniszczeniem.
 13. DBP pokrywa koszty przesyłki pocztowej wysłanej do biblioteki krajowej zamawiającej materiały, natomiast koszty przesyłki zwrotnej opłaca biblioteka wypożyczająca.
 14. Jeżeli biblioteka zamawiająca rezygnuje z zamówienia należy niezwłocznie powiadomić o tym DBP.
 15. Biblioteki nie stosujące się do wymienionych wyżej wymagań będą pozbawione prawa do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych DBP.

Zamówienia międzybiblioteczne dla czytelników indywidualnych realizowane za pośrednictwem DBP

 1. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych mają czytelnicy pełnoletni posiadający kartę biblioteczną.
 2. Zamówienia składa się w formie pisemnej (mail, rewers) i ustnej (bezpośrednio u osoby odpowiedzialnej za wypożyczenia międzybiblioteczne, w Informatorium Multimedialnym w godzinach jego otwarcia lub telefonicznie).
 3. Dla czytelników indywidualnych sprowadzane są do DBP zbiory, których nie ma w bibliotekach na terenie miasta Wrocławia .
 4. Na prośbę czytelnika biblioteka zamawiająca może określić termin, do którego zamówienie jest aktualne oraz ewentualne uwagi dotyczące jego obiegu.
 5. Z bibliotek zagranicznych mogą być wypożyczane jedynie te publikacje, których nie ma w bibliotekach polskich.
 6. Jeżeli czytelnik rezygnuje z zamówienia, powinien niezwłocznie powiadomić o tym DBP.
 7. Materiały biblioteczne wypożyczone z bibliotek krajowych i zagranicznych są udostępniane wyłącznie w Czytelni DBP.
 8. Termin korzystania z zamówionych materiałów wyznacza biblioteka wypożyczająca.
 9. Jeżeli czytelnik nie jest w stanie wykorzystać wypożyczonych materiałów w wyznaczonym terminie, należy natychmiast powiadomić o tym DBP, aby można było odpowiednio wcześnie prosić bibliotekę krajową lub zagraniczną o prolongatę.
 10. Od czytelników zamawiających materiały biblioteczne z bibliotek krajowych i zagranicznych, DBP pobiera opłatę pokrywającą koszty odesłania zamówionych materiałów .
 11. Czytelnicy nie stosujące się do wymienionych wymagań będą pozbawieni prawa do korzystania z Biblioteki.

Wypożyczenia międzybiblioteczne w DBP odbywają się zgodnie z ustaleniami następujących
dokumentów:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539).
 2. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 marca 1980 r. w sprawie wypożyczania międzybibliotecznego (Mon.Pol. Nr 12 poz. 54),
 3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Wrocław, listopad 2014 r.