Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

 

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Biblioteka Narodowa udostępnia zbiory przez Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych Academica (CWPN Academica) zarejestrowanym użytkownikom (zwanym dalej „użytkownikami”) bibliotek, które przystąpiły do systemu (zwanym dalej „Bibliotekami”).
 2. Udostępnieniu za pośrednictwem CWPN Academica podlegają tylko publikacje naukowe (zwane dalej „publikacjami”) pozostające w zbiorach Biblioteki Narodowej, które mają postać cyfrową, i które z racji ochrony autorskich praw majątkowych nie są dostępne w nieodpłatnym dostępie z legalnego źródła w sieci Internet, o ile co innego nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uprawnień Biblioteki Narodowej.
 3. Korzystanie z publikacji udostępnionych za pośrednictwem CWPN Academica jest możliwe wyłącznie na terminalu znajdującym się na terenie Biblioteki, która przystąpiła do systemu.
 4. Korzystanie z publikacji udostępnionych za pośrednictwem CWPN Academica jest nieodpłatne.
 5. Do korzystania z zasobów udostępnionych za pośrednictwem CWPN Academica wymagane jest zarejestrowanie użytkownika w systemie.

§ 2. Zasady korzystania z zasobów CWPN Academica

 1. Wyszukiwanie publikacji udostępnianych przez CWPN Academica, sprawdzanie ich dostępności, wyszukiwanie bibliotek, które przystąpiły do systemu oraz składanie rezerwacji jest możliwe z dowolnego komputera z dostępem do sieci Internet.
 2. Korzystanie z publikacji należących do domeny publicznej lub do których rozpowszechniania w sieci Internet Biblioteka Narodowa jest uprawniona na podstawie odrębnych umów (licencji), jest możliwe na dowolnym komputerze z dostępem do sieci Internet. Korzystanie z publikacji innych niż wymienione w zdaniu poprzedzającym wymaga zalogowania w CWPN Academica na terminalu znajdującym się na terenie Biblioteki. Logowanie odbywa się za pomocą indywidualnych danych dostępowych: loginu, będącego numerem karty bibliotecznej oraz hasła.
 3. Publikacja naukowa chroniona prawem autorskim może być udostępniona użytkownikowi pod warunkiem, że nie jest w tym czasie wypożyczona lub zarezerwowana przez innego użytkownika. W momencie zakończenia korzystania z publikacji naukowej na terminalu staje się ona dostępna dla pozostałych użytkowników zarejestrowanych w CWPN Academica. O kolejności dostępu do publikacji naukowej decyduje kolejność dokonania rezerwacji.
 4. Korzystanie z publikacji możliwe jest wyłącznie w zakresie wyświetlenia jej treści na ekranie terminala oraz kopiowania do udostępnionego przez system notatnika cytatów nie przekraczających 3600 znaków. Korzystanie przez użytkownika z publikacji w zakresie innym niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, jej utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie nie jest dozwolone.
 5. Publikacje naukowe można rezerwować poprzez formularz rezerwacyjny na wybrane terminy w okresie najbliższych 14 dni, liczone od daty składania rezerwacji. Zarezerwować można maksymalnie 10 publikacji (w jednym module czasowym 5), każdą na 3 dowolnie wybrane dni, na dowolną liczbę modułów czasowych w godzinach pracy danej Biblioteki. Użytkownik może w każdej chwili odwołać rezerwację.
 6. Na jednym terminalu w jednym module czasowym użytkownik może korzystać jednocześnie z maksymalnie 5 publikacji.
 7. W czasie korzystania z zasobów udostępnianych przez CWPN Academica na terminalu w bibliotece użytkownik może skorzystać z przerwy, która nie powoduje wylogowania. Przerwa może trwać do 15 min. Po upływie tego czasu następuje automatyczne wylogowanie.
 8. Na zlecenie użytkownika działania opisane w ust. 6 może wykonać upoważniony pracownik Biblioteki.

§ 3. Obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do złożenia w bibliotece, w której jest zarejestrowany, oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Pierwsze logowanie do CWPN Academica odbywa się z użyciem tymczasowego hasła otrzymanego od pracownika Biblioteki, w której użytkownik złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. Użytkownik jest zobowiązany do zmiany hasła na własne.
 3. Użytkownik korzystający z CWPN Academica jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania Regulaminu użytkownika CWPN Academica,
  2. nieprzekazywania danych dostępowych osobom trzecim,
  3. wylogowania się po zakończeniu korzystania z systemu.
 4. Użytkownik  jest zobowiązany do niewykonywania żadnych czynności naruszających prawa osób trzecich lub mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie terminali. W szczególności zabronione są:
  1. próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych,
  2. próby ominięcia zabezpieczeń,
  3. nieuprawnione udostępnianie oraz pobieranie z systemu materiałów chronionych prawami autorskimi.
 5. Użytkownik może korzystać z publikacji wypożyczonych przez CWPN Academica wyłącznie dla celów badawczych lub poznawczych. Korzystanie wykraczające poza zakres dozwolonego użytku osobistego jest dozwolone jedynie za zgodą twórcy lub innego podmiotu, któremu służą autorskie prawa majątkowe do utworu.
 6. Użytkownik odpowiada osobiście za przestrzeganie przepisów prawa autorskiego oraz za skutki działań będących następstwem korzystania z indywidualnych danych dostępowych.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych, w razie powstania takich roszczeń wskutek korzystania przez użytkownika z publikacji udostępnianych za pośrednictwem CWPN Academica z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Bibliotekę Narodową lub zasądzenia od Biblioteki Narodowej - do zwrotu regresowo bezwarunkowo na pierwsze wezwanie Biblioteki Narodowej całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego. Użytkownik zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Biblioteki Narodowej lub właściwego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Biblioteki Narodowej, a wynikłego w następstwie korzystania przez korzystania przez użytkownika z publikacji udostępnianych za pośrednictwem CWPN Academica z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie użytkownik może utracić prawo do korzystania ze zbiorów za pośrednictwem CWPN Academica.
 2. Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  w  formie  elektronicznej  w  CWPN  Academica. Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin zostanie zaktualizowany w CWPN Academica i od tej chwili jest wiążący dla Użytkowników.
W załączniku do pobrania: „Oświadczenie użytkownika” >> TUTAJ