PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 


I. Postanowienia ogólne
 1. Ze zbiorów i usług Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu mogą korzystać wszyscy zainteresowani. 
 2. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych uzyskuje się na podstawie imiennej karty bibliotecznej (posiadania konta czytelnika). 
 3. Opłaty z tytułu zagubienia, zniszczenia i uszkodzenia materiałów bibliotecznych reguluje Zarządzenie Dyrektora DBP nr 11/2007.

II. Rejestracja użytkowników 

 1. Zapis do Biblioteki jest bezpłatny. 
 2. W celu dokonania zapisu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpisać zobowiązanie do przestrzegania postanowień regulaminów obowiązujących w Bibliotece. 
 3. Osoby niepełnoletnie zapisuje opiekun prawny. 
 4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej, czytelnik wnosi opłatę w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) za wydanie nowej karty. 
 5. W przypadku zużycia karty wywołanego długotrwałym jej użytkowaniem lub w przypadku zmiany nazwiska, czytelnikowi przysługuje bezpłatna wymiana karty. 
 6. W przypadku zwrotu karty bibliotecznej przez czytelnika, Biblioteka nie zwraca opłaty pobranej za jej wydanie. 
 7. Czytelnik zobowiązany jest do zgłoszenia zmiany nazwiska oraz miejsca zamieszkania. 
 8. Konto czytelnika ważne jest przez rok od momentu zapisu. Po tym czasie czytelnik zobowiązany jest do uaktualnienia danych osobowych w Zapisie Centralnym biblioteki.

III. Odwiedziny w bibliotece  

 1. Biblioteka otwarta jest w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od 10.30 do 18.30, w środy od 10.30 do 15.30, w soboty i niedziele biblioteka jest nieczynna
 2. Liczba osób w  poszczególnych działach biblioteki jest limitowana i zależy od powierzchni działu. Każdy czytelnik przed wejściem do holu Biblioteki jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk. Zarówno przepływ Czytelników, jak i kwestie związane z zabezpieczeniami kontroluje pracownik ochrony.
 3. Każdy wchodzący musi nosić ochronę zakrywającą usta i nos. Osób nie spełniających tego wymogu nie obsługujemy (zasada ta nie dotyczy dzieci do lat 4).
 4. Obowiązuje zasada zachowania 1,5 metra dystansu między odwiedzającymi.

IV. Udostępnianie

 1. Z każdego działu Biblioteki można wypożyczyć 10 dowolnych egzemplarzy zbiorów, przy czym całkowita liczba wypożyczeń w Bibliotece nie może przekroczyć 30 egzemplarzy. 
 2. Książki, nuty, audiobooki, kasety magnetofonowe, płyty analogowe oraz płyty CD do nauki języków obcych można wypożyczyć na okres 2 miesięcy.
 3. Płyty CD, DVD, DVD Blu Ray oraz edycje elektroniczne typu Playway można wypożyczyć na 14 dni.
 4. Czytelnia nie wypożycza książek wydanych przed 1951 rokiem. 
 5. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów można prolongować dwukrotnie. 
 6. Nie można przedłużyć terminu zwrotu egzemplarza, który został już zamówiony przez innego czytelnika.
 7. Prolongaty można dokonać w Bibliotece osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem Internetu (konto użytkownika jest dostępne na stronie katalogu elektronicznego www.dzb.pl).
 8. Za przekroczenie terminu zwrotu zbiorów Biblioteka pobiera opłaty w wysokości: 
  1. za przetrzymanie książek, audiobooków, kaset magnetofonowych, płyt analogowych oraz płyt CD do nauki języków obcych 0,15 zł za dzień,
  2. za przetrzymanie płyt CD i DVD, DVD Blu Ray oraz edycji elektronicznych typu Playway wynosi 1 zł za dzień.
  3. opłaty określone w punktach a) i b) są powiększone o koszty wysyłki zawiadomień.
 9. Czytelnikom do 16 roku życia w żadnym z działów biblioteki nie jest naliczana opłata za przekroczenie terminu zwrotu zbiorów.
 10. Jeżeli termin zwrotu wypożyczonych zbiorów przypada na dzień zamknięcia Biblioteki, użytkownik ma obowiązek oddania zbiorów pierwszego dnia pracy Biblioteki następującego po tym terminie. Każdy kolejny dzień, z pominięciem dni zamknięcia Biblioteki, wliczany jest do opłaty karnej.
 11. Jeżeli łączna wielkość kary z tytułu przetrzymania wszystkich wypożyczonych zbiorów ponad ustalony termin przekroczy 5 zł – nastąpi  blokada konta czytelnika i dostępu do wszystkich usług bibliotecznych. 
 12. Użytkownik może ponownie korzystać z usług po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki. 
 13. Użytkownikom, którzy podczas zapisu podali adres poczty elektronicznej, Biblioteka przed upływem terminu zwrotu materiałów wysyła przypomnienie o terminie zwrotu. Powiadomienia niniejsze mają charakter pomocniczy oraz informacyjny, a ich niedostarczenie do skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika nie stanowi podstawy do obniżenia bądź anulowania nałożonej opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. 
 14. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wpisania do Krajowego Rejestru Długów tych czytelników, którzy w wyznaczonym terminie nie wniosą opłat z tytułu kar za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, ich uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie, oraz prawo dochodzenia wobec nich swoich roszczeń na drodze sądowej. 
 15. Zbiory można zwracać poprzez wrzutnię, znajdującą się przed wejściem do biblioteki, przez 24 godziny na dobę, oraz osobiście w działach biblioteki.
 16. Na stanowisku „Zapis Centralny” można zapisać się do Biblioteki, otrzymać kartę czytelnika lub kod dostępu do platform Legimi czy IBUK Libra, a także opłacić należność, np. za niedotrzymanie terminu zwrotu. Ze względu na bezpieczeństwo, transakcje powinny być dokonywane za pomocą karty płatniczej. 
 17. Udostępnianie zbiorów na miejscu odbywa się wyłącznie w Czytelni (II piętro).
 18. Z Czytelni można korzystać po uzyskaniu od bibliotekarza potwierdzenia rezerwacji złożonej telefonicznie (71 33-52-253) albo mailowo (). Należy podać numer karty czytelnika, autorów i tytuły zamawianych publikacji lub informację o celu wizyty (praca własna), proponowany dzień i godzinę wizyty.
 19. W czytelni udostępniane są książki z księgozbioru podręcznego, książki wydane przed rokiem 1951, dokumenty życia społecznego, roczniki czasopism archiwalnych oraz wypożyczenia międzybiblioteczne. Pozostałe książki  ze zbioru czytelni można wypożyczać na zewnątrz.
 20. Czytelnia nie udostępnia gazet i czasopism bieżących.
 21. Liczba czasopism archiwalnych udostępnianych jednorazowo w czytelni jest ograniczona do 1 rocznika.
 22. Czas wizyty w czytelni jest ograniczony do 2 godzin. Można go przedłużyć, jeżeli nie ma innych rezerwacji.
 23. Zwracane przez czytelników zbiory podlegają 3-dniowej kwarantannie i w tym czasie nie podlegają wypożyczeniu.
 24. Informatorium i wszystkie stanowiska komputerowe w bibliotece przeznaczone dla czytelników są wyłączone z użytkowania.

V. Zamawianie zbiorów bibliotecznych 

 1. Zamawiać zbiory można na dwa sposoby: 
  1. bezpośrednio z konta czytelnika, elektronicznie, 
  2. telefonicznie, po rozmowie z bibliotekarzem. 
 2. Możliwe jest zamówienie maksymalnie do 6 egzemplarzy w każdym dziale Biblioteki. Zamawiać można egzemplarze wypożyczone i aktualnie znajdujące się na półkach.
 3. Zamówione egzemplarze należy odebrać w ciągu 3 dni. Po tym terminie zamówienie traci ważność.
 4. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o terminie odbioru zamówionych zbiorów na własne czytelnicze konto internetowe lub e-mailem (jeśli podał swój adres mailowy).
 5. Katalog Biblioteki jest dostępny pod adresem www.dzb.pl. Konto czytelnika zawiera informacje o bieżących wypożyczeniach, zamówieniach i karach, oraz umożliwia zamawianie zbiorów.
 6. Informacje katalogowe oraz bibliograficzne są udzielane w Dziale Informacji.

VI.  Udostępnianie czytników e-booków 

 1. Czytniki e-booków można wypożyczyć z Fonoteki po zamówieniu w systemie lub telefonicznie.
 2. Z usługi wypożyczania e-czytników mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające kartę biblioteczną DBP we Wrocławiu.
 3. Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 2 miesięcy z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu zwrotu o kolejny miesiąc, o ile nie został zamówiony przez kogoś innego.
 4. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.
 5. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu czytnika wynosi 1 zł za dzień.
 6. Przy wypożyczaniu e-czytników korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i podpisania oświadczenia (można je pobrać TUTAJ >>).
 7. Użytkownik Biblioteki może za pomocą serwisu www.dzb.pl złożyć zamówienie na czytnik. Informacja o stanie realizacji zamówienia jest dostępna na bieżąco na koncie czytelnika wymienionego wyżej serwisu.
 8. Zamówiony czytnik powinien być odebrany w ciągu 3 dni; po upływie tego terminu czytnik może być wypożyczony innemu użytkownikowi.
 9. Przed zwrotem czytnika użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie plików i oddania urządzenia w stanie takim, w jakim go wypożyczył.
 10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów wykorzystanych na czytnikach przez użytkowników.

VII. Wypożyczenia międzybiblioteczne  

 1. Zasady funkcjonowania wypożyczalni międzybibliotecznej reguluje oddzielny regulamin. 

VIII. Informacja katalogowa i bibliograficzna 

 1. W poszczególnych działach biblioteki dyżurują bibliotekarze służący pomocą w wyborze i rezerwacji książek, płyt z muzyką czy filmów.  
 • Literatura dla dzieci i młodzieży – tel. 71 33-52-217
 • Literatura piękna dla dorosłych – tel. 71 33-52-214
 • Literatura popularnonaukowa i naukowa – tel. 71 33-52-251; 71 33-52-214
 • Płyty z muzyką i filmy – tel. 71 33-52-203
 • Audiobooki – tel. 71 33-52-234; 71 33-52-203
 • Literatura angielskojęzyczna – tel. 71 33-52-215
 • Literatura niemieckojęzyczna – tel. 71 33-52-235
 • Literatura francuskojęzyczna – tel. 71 33-52-222
 • Literatura koreańska – tel. 71 33-52-235 
 1. Informacje na temat zbiorów, usług i zasad funkcjonowania biblioteki można uzyskać w telefonicznym punkcie INFO – 71 33-52-236 i 71 33 52 220, w Zapisie Centralnym – 71 33 52-209, a także na stronie www.wbp.wroc.pl.
 2. Na prośbę czytelnika pracownicy Działu Informacji wykonują zestawienia bibliograficzne na podstawie źródeł informacji dostępnych w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej lub innych tematycznych bibliografii i baz danych. Zestawienia przekazywane są mailowo. 

IX. Podstawowe wymogi sanitarne

 1. W bibliotece obowiązkowo trzeba nosić ochronę zakrywającą usta i nos.
 2. Po wejściu do biblioteki oraz po oddaniu książek w dziale dezynfekujemy ręce.
 3. Zachowujemy dystans powyżej 1,5 metra.
 4. Ze względu na ograniczoną pojemność działów bibliotecznych, prosimy o skrócenie czasu wizyty do niezbędnego minimum.

X. Postanowienia końcowe 

 1. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące Biblioteki czytelnicy mogą składać w sekretariacie Biblioteki od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00
 2. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania mienia biblioteki, do zachowywania w bibliotece zasad kultury osobistej, respektowania praw innych użytkowników oraz szanowania ich potrzeb i prywatności.
 3. Czytelnicy mogą być pozbawieni prawa do korzystania z Biblioteki, jeżeli: 
 • nie przestrzegają zasad wyrażonych w regulaminach Biblioteki,
 • nie respektują norm i zasad zachowania obowiązujących w miejscach publicznych w sposób uwłaczający godności osobistej pracowników i użytkowników biblioteki bądź ograniczający ich prawo do swobodnego korzystania z usług Biblioteki lub realizowania obowiązków zawodowych,
 • nie zachowują elementarnych zasad higieny osobistej,
 • swoim zachowaniem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych użytkowników oraz  pracowników biblioteki.
 1. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im.  T. Mikulskiego we Wrocławiu. 
 2. Rozstrzygnięcie spraw szczegółowych nie uregulowanych postanowieniami  Regulaminu leży w kompetencji dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im.  T. Mikulskiego we Wrocławiu. 
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14.
Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem nr 9/2020 z dnia 28 września 2020 r. Obowiązuje od dnia 28 września 2020 r.