PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Odsłon : 499 Pobierz jako plik iCal
Miejsce: Plac pod kościołem pw. św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława na ulicy Świdnickiej.
 
Początek:
W dniu: Piątek, 06 Październik 2023 w godzinach  17:00  - 18:00 
Koniec:
 


Ahoj!

Jeżeli nie udało Ci się dołączyć do naszego wyzwania w dniu premiery gry mobilnej Śladami czeskimi po Wrocławiu to nic straconego!
Zeskanuj kod QR, dołączy do zabawy – przejdź samodzielnie grę w dowolnym dla Ciebie czasie!
Tutaj kod QR


Nasza propozycja skierowana jest dla miłośników Wrocławia, którzy chcą cofnąć się w czasie, wejść w buty średniowiecznych mieszczan oraz poznać czeskie momenty z historii miasta. Po drodze uczestnicy będą mieli do wykonania zadania kreatywne, na spostrzegawczość oraz będą musieli rozwiązać zagadki logiczne. W trakcie podróży dowiedzą się m.in. gdzie we Wrocławiu znajduje się największy na świecie pomnik jednego z czeskich duchownych czy który znany Czech posiadał jako pierwszy mikroskop do celów naukowych.
Do rozpoczęcia zabawy wymagamy:
- Naładowany smar fon z włączonym GPS i dostępem do Internetu
- Ściągniętą aplikację ActionTrack
Przewidywalny czas przejścia trasy to około 40 minut.
Start: pod kościołem pw. św. Stanisława, Doroty i Wacława od strony ul. Świdnickiej.
Powodzenia!

Ahoj!
If you haven’t joined our challenge on the day we launched the mobile game Śladami czeskimi po Wrocławiu*, you still can!
Scan the QR code and join the fun – play the game whenever you like.
QR code


Our invitation is addressed to enthusiasts of Wrocław, who would like to go back in time, follow the footsteps of medieval burghers and learn about the city’s Czech heritage. Creative tasks, games of observation and logic puzzles are what you can expect and you’ll get to know where in Wrocław is the biggest in the World monument of one Czech clergyman or which Czech as first owned a icroscope for scientific research.
Before you start:
- Switch on GPS and mobile network on your Smartphone
- Download the ActionTrack application
Estimated time to complete the route is about 40 minutes.
Start: The Church of Sts. Dorothea, Wenceslaus, and Stanislaus in Świdnicka Street (Kościół św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława od strony ulicy Świdnickiej).
Good Luck!


*Czech traces in Wrocław.


 
REGULAMIN GRY “Śladami czeskimi po Wrocławiu”

Gra odbywa się w ramach obchodów festiwalu AHOJ! Kultura czeska w bibliotece
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem mobilnej gry miejskiej jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im.
Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu – zwana dalej Organizatorem.
2. Rozgrywka premierowa przeprowadzona zostanie 6.10.2023 r.
3. Gra skierowana jest do mieszkańców Wrocławia.
4. Osoby poniżej 18. roku życia mogą w niej uczestniczyć pod opieką rodziców bądź
opiekunów prawnych.
5. Gracze mogą brać udział w grze indywidualnie, mogą też tworzyć maksymalnie 3-
osobowe zespoły.
6. Dostęp do gry jest możliwy tylko na jednym urządzeniu mobilnym dla całego zespołu.
7. Udział w grze jest bezpłatny.
8. Wymogiem wzięcia udziału w grze jest posiadanie smartfona/tabletu z:
• systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) i Android (w wersji 6.0 i wyższej),
• uruchomioną funkcją GPS,
• zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore),
• mobilnym dostępem do Internetu i włączoną usługą lokalizacji,
• zaleca się zaopatrzenie w baterię przenośną powerbank.
9. Gra odbywa się w ruchu miejskim. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo
uczestników gry.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez
uczestników.
11. Uczestnicy przystępując do gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-
prawną na cały czas trwania gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność
za taką osobę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
§ 2. ZGŁOSZENIE DO GRY
1. Gracze rejestrują się w grze, pobierając grę w aplikacji ActionTrack. Poprzez pobranie
gry z aplikacji ActionTrack Uczestnicy:
• akceptują regulamin gry,
• wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach
internetowych Organizatorów i na portalach społecznościowych relacji z gry oraz zdjęć
zawierających wizerunek graczy.
2. Uczestnicy gry udzielają Organizatorom nieodwołalnego, nieograniczonego czasowo i
nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich
wizerunkiem, wykonywanych podczas trwania gry. Zgoda obejmuje wykorzystanie,
utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, wprowadzanie ich do
pamięci komputera, publikowanie przez Organizatora w gazetach, na stronach
internetowych, w portalach społecznościowych oraz informacjach medialnych celem
informowania o grze oraz o zadaniach statutowych Organizatora.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestników oraz udzielenie zgody na
wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w grze.
4. Administratorem danych osobowych uczestników gry jest Dolnośląska Biblioteka
Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu reprezentowana przez Dyrektora
- Panią Jolantę Ubowską. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy
jest kontakt z inspektorem danych osobowych Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej
Panem Mariuszem Gabrysiakiem (). Zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dane będą
przetwarzane w celach związanych z grą.
5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników przez okres 2 lat.
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.
§ 3. PRZEBIEG GRY
1. Dnia 6.10.2023 r., o godzinie 17:00, Gracze zostaną zapoznani z zasadami oraz
otrzymają kod QR umożliwiający rozpoczęcie gry. Kody wydawane będą do godziny
17:15.
2. Miejscem startu jest plac przed kościołem pw. św. Stanisław, św. Doroty i św. Wacława
na ulicy Świdnickiej.
3. Zadaniem Graczy będzie wykonanie określonych zadań, rozwiązanie zagadek i
zdobycie jak największej liczby punktów.
4. Gra zostanie zakończona o godzinie 18:00 niezależnie od tego, czy wszyscy gracze
dotrą do mety. Wyniki gry zostaną ogłoszone do dnia 29.10.2023 r. w Galerii Pod
Plafonem DBP o godzinie 18:30 oraz na stronie Organizatora i w mediach
społecznościowych.
§ 4. WYGRANA I NAGRODY
1. Pierwsze trzy osoby/drużyny, które zdobędą największą liczbę punktów, otrzymają
nagrody główne.
2. W razie niedostarczenia zgody na uczestnictwo w grze nagroda przepada i przechodzi
na kolejną osobę. Nagrodę należy odebrać w ciągu 3 dni od zakończenia rozgrywki i
ogłoszenia wyników.
3. Jeden Gracz może wziąć udział w grze tylko raz i otrzymać jedną nagrodę.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Złamanie zasad Regulaminu gry jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Gracza.
2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie wydarzenia Dolnośląskiej Bibliotece
Publicznej we Wrocławiu.
3. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem,
głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w
przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby
wywołać.


W razie wątpliwości sprawdź godziny pracy lub skontaktuj się z wybranym działem biblioteki.