PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

MC – 382/1/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
1. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na dostawę czasopism dla  Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Lista tytułów DBP – czasopisma za rok 2023”.
 
2. Dostawa, o której mowa w pkt. 1 powinna być realizowana w okresie przed 1 stycznia 2023 r. i po 31 grudnia 2023 r., jeżeli wynika to z indywidualnego harmonogramu wydawniczego określonego przez Wydawcę dla danego tytułu czasopisma.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Załącznik nr 2 – „Projekt umowy” stanowiący integralny element niniejszego zapytania ofertowego.
 
3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty na wszystkie tytuły czasopism wymienione na „Liście tytułów DBP – czasopisma za rok 2023”. „Listę…” należy  wypełnić w części dotyczącej ceny jednostkowej danego tytułu, wartości uwzględniającej liczbę zamówionych egzemplarzy (cena jednostkowa tytułu x liczba egzemplarzy) oraz wartości końcowej całej oferty (suma wartości obliczonych dla poszczególnych tytułów). Wypełnioną według powyższych zasad „Listę…” oraz Formularz Ofertowy należy sporządzić – pod rygorem nieważności – i dostarczyć w pliku zabezpieczonym hasłem (formularz „Listy...” został załączony do niniejszego Zapytania ofertowego). Hasło do oferty powinno składać się z co najmniej 8 znaków,
 

4. Wszystkie złożone dokumenty musza posiadać format PDF.

5. Oferta która została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej nie posiadająca hasła, zostanie wykluczona z dalszego postępowania.

6. Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

7.  Za cenę zamówienia przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT). Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty związane z przekazaniem i dostarczaniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat oraz ewentualnych upustów i rabatów.
Łączną cenę końcową listy brutto oraz ceny jednostkowe brutto na poszczególne tytuły czasopism należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
 
8. Ostateczny termin składania ofert wypełnionych w sposób określony w pkt. 6 mija 1 grudnia 2022 r. o  godz. 9.00.
 
Oferty zawierające wypełniony Formularz Ofertowy  wraz z wypełnioną „Listą tytułów DBP – czasopisma za rok 2022” należy wysłać pod adres mailowy: 


W temacie należy wpisać:

„ZAPYTANIE OFERTOWE – Lista czasopism Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu”.

9. Po terminie składania ofert określonym w punkcie. 8, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, do godziny 9.30, informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.

10.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  • ostateczną ceną brutto całego zamówienia,
  • terminowością i kompletnością dostaw egzemplarzy czasopism określoną na podstawie doświadczeń z lat poprzednich,
  • możliwością realizacji dostaw przez oddziały dystrybucji w rejonie funkcjonowania Zamawiającego.
 
11.   Waga (maksymalna liczba punktów) dla poszczególnych kryteriów wynosi:
  • cena brutto zamówienia: 0-90 pkt.
  • terminowość i kompletność dostaw: 0-5 pkt.
  • zasady dystrybucji: 0-5 pkt.
 
9.  Z Wykonawcą, który spełnia warunki udziału oraz przedstawi najkorzystniejszą ofertę  zostanie podpisana umowa.
 
10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Dagmara Batóg - kierownik Czytelni
tel. 71 33 52 253, e-mail:
w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
Wrocław, 23 listopada 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI:
Zapytanie ofertowe 2023 >>
Formularz ofertowy 2023 >>
Lista tytułów 2023 >>