Łuczyński, Romuald
W dni bezciastkowe lody tylko owocowe
Wrocławskie Wydawnictwo Emka, 2018
Sygn. 100470680
Na pierwszy rzut oka praca dotyczy funkcjonowania gastronomii, a więc zagadnień ekonomiczno-społecznych, ale faktycznie czytelnik może otrzymać dużo więcej - studium obyczajowości żywieniowej w ówczesnej rzeczywistości społecznej. Przez to można powiedzieć, że to dzieło dostarcza wiedzy historycznej, ale i socjologiczno-kulturowej.

Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców - różnych profesji i specjalności naukowych, w różnym wieku, bardziej do tych z Wrocławia, ale i dla innych będzie ciekawą lekturą.
Fragment recenzji wydawniczej prof. dr hab. Janusza Olearnika

Źródło: https://www.znak.com.pl
Szymanek, Krzysztof
Sztuka argumentacji
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Sygn. 16 (księgozbiór podręczny)
Kompleksowe opracowanie problemów argumentacji z punktu widzenia logiki, retoryki, językoznawstwa i psychologii. Niezbędny dla studentów, wykładowców, nauczycieli logiki i retoryki. Lektura obowiązkowa dla dziennikarzy, prawników, polityków, przedstawicieli reklamy, marketingu i PR. Pomocny filozofom, duchownym i wszystkim zainteresowanym:
• teorią i praktyką argumentacji;
• krytycznym myśleniem, tropieniem błędów logicznych;
• zagadnieniami dialogu, dyskusji, debaty;
• związkami logiki i retoryki z argumentowaniem;
• sposobami przekonywania, perswazji, prowadzenia sporów;
• psychologią przekonań.

Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl
Beckett, Samuel
Utwory wybrane
Państwowy Instytut Wydawniczy, 2017
Sygn.: 100470649
Obszerną prezentację mistrza dwudziestowiecznego dramatu i niepokojącego prozaika – w przekładach i z komentarzem Antoniego Libery – dzielimy na dwie części. Tom pierwszy zawiera dwadzieścia utworów dramatycznych, z klasycznymi już sztukami scenicznymi, jak: Czekając na Godota, Końcówka, Szczęśliwe dni, Ostatnia taśma, ale i mniej znanymi słuchowiskami czy sztukami telewizyjnymi. W tomie drugim gromadzimy eseje, nowele, powieść Molloy, fragmenty prozatorskie, wiersze. Słowem, Beckett ujęty z różnych stron.

Źródło: https://piw.pl
Kuta, Cecylia
Niecenzurowane : z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie w latach 1976-1990
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019
Sygn.: 100470614
W książce opisano funkcjonowanie niezależnego krakowskiego ruchu wydawniczego w latach 1976–1990. Ujęcie tematu różni się nieco od analiz drugiego obiegu prezentowanych w publikacjach ukazujących się w ostatnich latach. W opracowaniu starano się bowiem nie tylko ukazać lokalną specyfikę drugiego obiegu, ale również przedstawić skalę całego zjawiska, a także stopień infiltracji podziemia wydawniczego przez tajne służby.
Scharakteryzowano najważniejsze pisma i wydawnictwa, opisano techniki druku i sposoby kolportażu, dużo uwagi poświęcono działaniom aparatu represji, który zwalczał niezależny i podziemny krakowski ruch wydawniczy. Zamieszczone w książce tabele i wykresy syntetycznie podsumowują ustalenia badawcze.
Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Opozycja i opór społeczny w PRL 1956–1989”.

Źródło: https://ipn.gov.pl
Razigraêv, Oleg Volodimirovič
Policja Państwowa w województwie wołyńskim w okresie międzywojennym
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019
Sygn.: 100470615
Książka przedstawia powstanie, organizację, stan personalny oraz najważniejsze kierunki działania i wyniki pracy Policji Państwowej na Wołyniu w okresie międzywojennym. Ważnym wątkiem publikacji jest też analiza wzajemnych relacji policji i miejscowej ludności, w większości ukraińskiej. Podstawę źródłową pracy stanowią materiały znajdujące się w archiwach polskich, ukraińskich i białoruskich.
Książka wyróżniona w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku.

Źródło: https://ipn.gov.pl
Marzec, Paweł
Oceny eksperckie w badaniu użyteczności bibliotecznych serwisów internetowych
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Sygn.: 100470384
W książce opisano metody oceny użyteczności serwisów internetowych. Po wprowadzeniu dotyczącym pojęcia użyteczności w kontekście projektowania serwisów internetowych czytelnik może zapoznać się z metodyką ich oceny za pośrednictwem listy kontrolnej, oceny heurystycznej oraz wędrówki poznawczej. Ważną częścią pracy są wyniki analizy literatury przedmiotu. Zaprezentowano w niej przykłady zastosowania opisanych metod w ocenie serwisów internetowych różnych typów bibliotek. Przedstawiony przegląd badań ukazuje międzynarodowy zasięg ocen eksperckich, który potwierdza ich popularność.

Źródło: https://wydawnictwo.umk.pl
Panas-Goworska, Marta
Inżynierowie Niepodległej
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
Sygn.: 100470369
Kim byli bohaterowie tej książki – inżynierowie Niepodległej? W XIX i na początku XX w. wielu Polaków trafiało w głąb Cesarstwa Rosyjskiego: w efekcie poboru do wojska, jako zesłańcy skazani za udział w powstaniach lub za działalność polityczną. Inni prowadzili badania, wyjeżdżali do szkół, jako urzędnicy otrzymywali zatrudnienie w najdalszych regionach imperium, rozwijali też swoją działalność gospodarczą. Autorzy dotarli do wielu źródeł niedostępnych dla polskiego czytelnika i w sposób w bardzo przystępny i w ciekawej formie przedstawiają sylwetki i niezwykłe losy polskich inżynierów, naukowców, wojskowych, przedsiębiorców, którzy zrobili kariery w Cesarstwie Rosyjskim, a jednocześnie „nieśli ze sobą cywilizację” czy też „byli nosicielami kultury”. Co ważniejsze jednak, świadomie prowadzili działalność patriotyczną, pielęgnując i rozwijając polską kulturę, naukę i wspierając gospodarkę na ziemiach polskich. Stawali się tym samym zalążkiem przyszłych elit niepodległej Polski – inżynierami Niepodległej.

Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl
Tańczuk, Renata
Kolekcja, pamięć, tożsamość
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018
Sygn.: 100470273
Kolekcjonerskie praktyki prowokują do namysłu nad naszym związkiem z rzeczami, ich znaczeniem dla naszej tożsamości i wspólnoty. Skłaniają do refleksji nad sztuką, kulturą pamięci, społeczeństwem konsumpcyjnym, a także imperialnymi i kolonialnymi aspiracjami. Co o nas mówią rzeczy, które namiętnie zbieramy, eksponujemy, pielęgnujemy? Czy kolekcjonowanie – jako forma uprawiania nauki, zachowywania dziedzictwa, estetycznego i artystycznego wyrafinowania, wreszcie edukacji – usprawiedliwia niepohamowane pragnienie posiadania, przekraczanie kulturowych reguł wartościowania, norm etycznych wyznaczających stosunek do rzeczy i ich pozyskiwania? Tym rozważaniom poświęcona jest najnowsza książka Renaty Tańczuk.

Źródło: http://www.wuwr.com.pl
Strach, wstręt, wstyd i inne fobie
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017
Sygn.: 100470272
Strach, wstręt, wstyd i inne fobie jest zaledwie zarysem odpowiedzi, rysującym się w stosunku do uczuć, a w ślad za nimi postaw, jakie wywołują, niezależnie od czasu, miejsca czy typu kultury, dość uniwersalne i dystynktywne ludzkie zachowania. Reakcje te przybierają oczywiście różnorakie formy (bywają szyframi zagrożenia, scenariuszami obrony, symptomami wyparcia, charakteryzują sytuacje prób itd.), dotyczą różnych obiektów, w końcu odmienne bywają ich powody i motywacje, dlatego otwiera to szerokie pole do dyskusji nad tymi, tylko na pozór dobrze udokumentowanymi, doznaniami.

Źródło: http://www.wuwr.com.pl
Jastrzębski, Jerzy
Doświadczanie kultury
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015
Sygn.: 100470276
Różne sposoby doświadczania kultury stanowią o bogactwie ludzkiego życia, o zawartym w nim potencjale wyborów zachowań i wartości. W naszej epoce doświadczenia te są coraz częściej efektem zapośredniczeń medialnych — nie wystarczą nam już bezpośrednie relacje z otoczeniem, które zaspokajałoby nasze interesy ekonomiczne i poznawcze oraz potrzeby emocjonalne. (…) Doświadczamy zatem kultury, wybierając określony styl życia, respektując lub odrzucając pewne zasady, działając w świecie lub się od niego izolując, kontemplując czy konceptualizując rzeczywistość albo testując ją naukowymi i nienaukowymi metodami i narzędziami.(…) Poszukujemy tożsamości w kulturze zmieniającej się zbyt szybko, by mogła zapewnić nam komfort trwałej autoidentyfikacji. Czujemy, myślimy, działamy, doświadczamy, poszukujemy. I o tym jest ta książka.

Źródło: http://www.wuwr.com.pl