Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
red. nauk. Małgorzata Rozkwitalska
Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność : nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją
Wyższa Szkoła Bankowa; CeDeWu
Sygn. 100440706
Współczesne organizacje stają przed szeregiem wyzwań wynikających z przemian, jakie zachodzą w gospodarce polskiej, a będących pod wpły­wem oddziaływania sytuacji na świecie. Do takich wyzwań bez wątpienia zaliczają się tzw. miękkie aspekty zarządzania, czyli m.in. wartości, odzwierciedlone w różnicach kulturowych interesariuszy a przejawiane w kulturze organizacyjnej i zachowaniach ludzkich. Ukierunkowanie na wartości i etykę jest także widoczne w takich koncepcjach zarządzania jak społeczna odpowiedzialność biznesu. Wartościom zatem jest poświę­cone to opracowanie a jego celem jest zwrócenie uwagi Czytelnika na różne przejawy ukierunkowania na wartości dzisiejszych organizacji.

Źródło: http://www.cedewu.pl/
Arael Zurli
Szkło i brylanty : Gabriela Zapolska w swojej epoce
Wydawnictwo Iskry
Sygn. 100440699
Barwne życie Gabrieli Zapolskiej to romanse, skandale, stroje, brylanty... i ciężka praca. Arcydzieła i ramoty. Atakowana przez krytyków, odważnie walczyła o miejsce na literackim Parnasie. Jako aktorka chciała dorównać Modrzejewskiej. Choć urodzona w pałacu, żarliwie ujmowała się za najbiedniejszymi. Broniła praw kobiet, lecz wyśmiewała emancypantki. Uwodziła młodych mężczyzn, wciąż marząc o ciepłym rodzinnym gniazdku. I nieustannie chorowała.

Źródło: http://iskry.com.pl/
Kodeks pracy 2017 plus Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian.
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Sygn. 349.2
W książce czytelnik znajdzie ujednolicony tekst ustawy Kodeksu pracy na 2017 r. (wraz z komentarzem do ostatnich nowelizacji) oraz treść ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z uwzględnieniem przepisów wprowadzających od 1 stycznia 2017 r. minimalną stawkę wynagrodzenia dla zleceniobiorców.

Źródło: http://fabrykawiedzy.com/
Anna Chabowska
Prawo spadkowe: poradnik
ODDK
Sygn. 347
Praktyczne omówienie najważniejszych zagadnień związanych z prawem spadkowym.
Publikacja przygotowana przez doświadczonego praktyka – radcę prawnego specjalizującego się w prawie spadkowym. Na uwagę zasługują liczne przykłady odzwierciedlające realne sytuacje, przywołane orzecznictwo sądów, a także przystępny dla czytelnika język.

Źródło: https://www.oddk.pl
redakcja naukowa Daniel Wiśniewski
Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym: od małej ojczyzny do globalnego świata
Difin
Sygn. 100440679
Publikacja skierowana jest do studentów pedagogiki, socjologii, nauczycieli-praktyków oraz decydentów oświatowych, by mogli postrzegać oświatę nie tylko w wymiarze instytucjonalnym, ale także w kontekście uwarunkowań społecznych, kulturowych i etnicznych w zmieniającym się świecie. W książce zawarte są treści mające na celu ukazanie tego, co jest wymagane od szkoły w dobie globalizacji. Jakie zmiany tożsamości przechodzi młody człowiek, aby przystosować się do zmieniających warunków życia w otaczającym go społeczeństwie. Dowiadujemy się, jak wygląda kształtowanie zarówno otwartych, jak i krytycznych postaw społecznych wobec dokonujących się przemian.

Źródło: http://www.ksiegarnia.difin.pl/
Kazimierz Moszyński
Kultura ludowa Słowian
Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta
Sygn. 39
Kultura ludowa Słowian – monumentalne dzieło, wydawane w Krakowie w latach 1929-1939. Było pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem ludowej kultury dużej grupy etnicznej, a jego publikacja wysunęła etnografię polską na czołową pozycję w europejskim słowianoznawstwie. Dzieło składa się z dwóch tomów. Pierwszy z nich - pt. Kultura materialna - poświęcony jest m.in. gospodarce, odzieży, broni, komunikacji, przechowywaniu żywności); w tomie drugim (cz.1 i 2), zatytułowanym Kultura duchowa, opracowane są m.in. takie tematy jak wiedza, kult, wierzenia, magia, wróżby, sztuki plastyczne, muzyka, onomastyka i symbolika. Autor oparł się na badaniach terenowych, jakie prowadził w Polsce, na Białorusi, Polesiu i Ukrainie. Dzieło liczy ponad 2300 stron druku, zawiera ryciny 2500 obiektów, a także mapy i dodatki nutowe.

Źródło: http://graf-ika.pl/
Bryan Peterson
KREATYWNA FOTOGRAFIA BEZ TAJEMNIC: DESIGN, KOLOR I KOMPOZYCJA W FOTOGRAFII
Galaktyka
Sygn. A100435149
W uaktualnionym wydaniu „Kreatywnej fotografii bez tajemnic” doświadczony fotograf i autor licznych książek o tematyce fotograficznej, Bryan Peterson przekonuje, że kreatywność nie jest przyrodzonym atrybutem, lecz umiejętnością, której można się nauczyć i którą można stosować na co dzień. Ilustrując wszystkie zagadnienia zupełnie nowymi sugestywnymi zdjęciami, Peterson uczy, w jaki sposób „widzi” każdy z szerokiej gamy obiektywów. Szczegółowo omawia zasadnicze tematy i techniki pozwalające uzyskiwać fascynujące zdjęcia, podpowiada, jak unikać wizualnych pułapek i błędów prowadzących do nudnych, bezwartościowych zdjęć. Książka znakomicie pomoże i początkującym, i zaawansowanym fotografom wykonywać lepsze zdjęcia i osiągać nową perspektywę widzenia.

Źródło: https://www.galaktyka.com.pl/
Jacek Trznadel
KALENDARIUM LEŚMIANOWSKIE: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM
Państwowy Instytut Wydawniczy
Sygn. 821.162.1(091)A/Z
Nie popełniał ekstrawagancji jak wiele osób z młodopolskiej cyganerii. Był zapewne namiętnym palaczem, ale stronił od alkoholu. Przez kilka lat po debiucie uchodził za pisarza marginesowego, dziś uznawany jest za najbardziej nowatorską indywidualność twórczą literatury polskiej XX wieku. Pierwsza w historii publikacja o życiu i twórczości Bolesława Leśmiana w układzie chronologicznym.

Źródło: https://www.piw.pl/
pod red. Mai Wojciechowskiej
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NIEMATERIALNYMI BIBLIOTEK W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Sygn. 02
W kontekście funkcjonowania instytucji bibliotecznych można wyszczególnić wiele rodzajów zasobów niematerialnych, które w nich funkcjonują i mogą być wykorzystywane w celu podnoszenia sprawności organizacyjnej oraz zwiększania atrakcyjności usług. Każda biblioteka dysponuje niepowtarzalnym, indywidualnym zasobem wartości, w inny sposób je rozbudowując, pozyskując i wykorzystując. Instytucje te dążą bowiem do odmiennych modeli organizacyjnych i koncentrują się na zdobywaniu różnych wartości w różnym czasie. Do najważniejszych zasobów niematerialnych bibliotek można zaliczyć: kapitał ludzki oraz umiejętności zarządzania wiedzą, zdolność do budowania strategii, pozwalających na przetrwanie w trudnym dla bibliotek czasie, a także umożliwiających ich rozwój i umacnianie pozycji w otoczeniu społecznym. W książce przedstawiono referaty prezentujące tą tematykę, jakże ważną dla współcześnie działających bibliotek.

Źródło: http://www.sbp.pl/
red. nauk. Wiesław Godzic, Andrzej Kozieł, Joanna Szylko-Kwas
GATUNKI I FORMATY WE WSPÓŁCZESNYCH MEDIACH
Poltext
Sygn. 050+070
Książka „Gatunki i formaty we współczesnych mediach” jest zbiorem wypowiedzi z konferencji przygotowanej w marcu 2015 r. wspólnie przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Katedrę Medioznawstwa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.
Użytkownicy sieci przejęli wiele klasycznych konwencji gatunkowych i umieścili je w nowych ramach technologicznych innowacji, z których najważniejsza to niewątpliwie interakcyjność programów i skryptów internetowych. Czy zatem po etapie „przejęcia” przez sieć wielu klasycznych wzorców gatunkowych nie zrodzi się (zostanie „wymuszona”) potrzeba zbudowania w rodzaju internetowym jakiejś formy pośredniej między gatunkiem a formatem?
Takiej, która będzie szczegółowsza od propozycji gatunkowych i jednocześnie ogólniejsza niż konkretne realizacje.

Źródło: http://www.poltext.pl/