PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermany

 

logo UMWD konkurs

OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs

na stanowisko dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu,

z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 58

 

I.   Kwalifikacje wymagane od kandydata przystępującego do konkursu:

Formalne kryteria wyboru, w tym niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki humanistyczne,
 • 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w bibliotece/instytucji kultury/fundacji/stowarzyszeniu
 • spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
 • terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, określonych w pkt IV.

II.   Umiejętności i kompetencje kandydata:

 • umiejętność formułowania misji i celów strategicznych biblioteki,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu, rozliczaniu i zarządzaniu realizacją projektów kulturalnych lub/i inwestycyjnych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych,
 • ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania,
 • umiejętności organizatorsko - menadżerskie, w tym umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, znajomość metod zarządzania, zdolność do samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, planowania wydarzeń artystyczno-edukacyjnych,
 • znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach,
 • znajomość zadań i obowiązków biblioteki realizowanych na terenie regionu, w tym między innymi kwestii gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych dotyczących regionu, jak również znajomość specyficznych zagadnień związanych z charakterem piśmiennictwa regionalnego, pełnienia funkcji ośrodka biblioteczno-bibliograficznego, współpracy z bibliotekami w regionie oraz pełnienia nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach,
 • zdolność do opracowania koncepcji programowo-promocyjno- organizacyjnej funkcjonowania biblioteki.

III.  Zadania realizowane przez dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu:

 • organizowanie działalności Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu w sposób zapewniający realizację celów i podejmowanie działań określonych w statucie,
 • znajomość specyfiki pracy w instytucjach o profilu bibliotecznym bądź w podmiotach zajmujących się książką, sztuką książki lub promujących czytelnictwo,
 • nadzór nad całokształtem działalności Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu prowadzenie polityki kadrowej oraz wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,
 • poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu,
 • dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określonych właściwymi przepisami.

IV. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 • pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z listem motywacyjnym kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu,
 • przedstawienie pisemnego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania
  i rozwoju Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, biorąc pod uwagę aktualne warunki finansowe instytucji, obejmujące okres 5 lat, zawierającego m.in.:

- plan działalności Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu,

- wizję działalności i rozwoju Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu zawierającą misję, cele ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich realizacji oraz planowane źródła  finansowania, 

- sposób organizacji pracy w Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu w tym projekt planowanej struktury organizacyjnej,

- strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,   

- plan promocyjny na rzecz budowy pozytywnego wizerunku Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

 • życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy lub doświadczenie o którym mowa w pkt I tj. kserokopie świadectw pracy potwierdzających czas, miejsce i charakter wykonywanej pracy,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata dla potrzeb przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, złożone na formularzu pobranym ze strony bip.dolnyslask.pl zakładka praca/praca w jednostkach podległych/ogłoszenia o naborze/,  
 • dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i kompetencje kandydata (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym itp.),
 • adres do korespondencji elektronicznej oraz indywidualne dane do kontaktu,
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez uczestnika konkursu.

V.    Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 16 maja 2022 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Nadesłane oferty nie są zwracane.

VI. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Dolnośląskiego powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału uczestników i II etap – rozmowa kwalifikacyjna
z uczestnikami.

3. Korespondencja z uczestnikami konkursu, w tym informacja o dopuszczeniu do konkursu, terminie uzupełnienia ewentualnych braków lub uchybień w ofercie bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, odbywać się będzie drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.  

4. Termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego przewiduje się do dnia 8 lipca 2022 r. 

5. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

6. Protokół końcowy z pracy komisji konkursowej zostanie udostępniony na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

7. Informacje i dokumenty w zakresie warunków organizacyjno – finansowych instytucji – Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego telefonicznie pod nr tel. 71/770 43 17, 71/776 43 33 bądź mailowo: lub